De uitdaging begint hier Home | Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Betuws planten centrum
Parallelweg 49b
4043 KH Opheusden
Inschrijfnummer K.v.K. : 55352456

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Betuws Plantencentrum, gevestigd te Kesteren. Door een order bij Betuws Plantencentrum te plaatsen dan wel een offerte aan te vragen gaat u akkoord met deze Voorwaarden. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Onder de term ‘schriftelijk’ in deze algemene voorwaarden dient tevens te worden verstaan: per fax of per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod als volgens de wet. Overeenkomsten kunnen derhalve mondeling tot stand komen met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Betuws Plantencentrum is eerst gebonden nadat zij feitelijk uitvoering geeft aan een door de wederpartij geplaatste order c.q. aan een door de wederpartij aanvaarde offerte en/of indien zij de order c.q. de aanvaarde offerte schriftelijk bevestigt. Betuws Plantencentrum heeft het recht orders gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een order niet wordt geaccepteerd, krijgt de wederpartij daar binnen tien (10) werkdagen bericht van. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Betuws Plantencentrum bindend. Ingeval Betuws Plantencentrum het totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij bevestigt en de wederpartij niet binnen twee dagen na verzending van deze bevestiging zijn bezwaren aan Betuws Plantencentrum kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke bevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN
Betuws Plantencentrum is bevoegd, ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten en levertijden van Betuws Plantencentrum zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Betuws Plantencentrum het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Afbeeldingen, voorbeelden en beschrijvingen of andere door Betuws Plantencentrum verstrekte gegevens gelden slechts ter aanduiding en binden haar niet. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

ARTIKEL 5: TUSSENTIJDS PRIJSSTIJGINGEN
Tussentijdse prijsstijgingen van de zaken als gevolg van valutaschommelingen, stijging van transportkosten, rechten en belastingen van overheidsdiensten, andere onverwachte kosten waar partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst in redelijkheid geen rekening hoefden te houden, alsook bijzondere stijging van lonen, kunnen zelfs nadat de overeenkomst reeds tot stand is gekomen kunnen door Betuws Plantencentrum aan de wederpartij doorberekend worden. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, hierna te noemen ‘de consument’, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsstijging wordt doorberekend binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: LEVERING
Levering van zaken geschiedt rechtstreeks vanaf de kwekerij dan wel vanaf het terrein van toeleveranciers. Levering vindt plaats op het moment dat de zaken de kwekerij dan wel het terrein van de toeleverancier verlaten, op dat moment gaat het risico over op de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is geldt de wettelijke regeling en gaat het risico pas over op het moment van de bezorging. Het transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Betuws Plantencentrum te bepalen wijze, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle transportkosten, gerekend vanaf de plaats van levering, zijn voor rekening van de wederpartij. Betuws Plantencentrum is niet aansprakelijk voor schade(waaronder tenietgaan), van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan zaken geleden. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming. Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd. Betuws Plantencentrum is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan. Levering van zaken geschiedt rechtstreeks vanaf de kwekerij dan wel vanaf het terrein van toeleveranciers. Levering vindt plaats op het moment dat de zaken de kwekerij dan wel het terrein van de toeleverancier verlaten, op dat moment gaat het risico over op de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is geldt de wettelijke regeling en gaat het risico pas over op het moment van de bezorging. Het transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Betuws Plantencentrum te bepalen wijze, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle transportkosten, gerekend vanaf de plaats van levering, zijn voor rekening van de wederpartij. Betuws Plantencentrum is niet aansprakelijk voor schade(waaronder tenietgaan), van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan zaken geleden. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming. Bij levering in fases wordt elke fase als een afzonderlijke, te factureren transactie beschouwd. Betuws Plantencentrum is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 7: RECLAMES
De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks onmiddellijk ter kennis van Betuws Plantencentrum te worden gebracht of te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en vervolgens onmiddellijk ter kennis van Betuws Plantencentrum te worden gebracht. In alle gevallen dient de wederpartij Betuws Plantencentrum binnen 48 uur na ontvangst van de zaken zo mogelijk telefonisch doch in ieder geval per email op de hoogte te stellen. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Betuws Plantencentrum is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Betuws Plantencentrum dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Betuws Plantencentrum te bepalen wijze en naar een door Betuws Plantencentrum te bepalen bestemming. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Betuws Plantencentrum de reclame gegrond verklaart, dan zal Betuws Plantencentrum de kosten van retourzending voor haar rekening nemen. Ten aanzien van schade ontstaan na de levering geldt geen recht op reclame.

ARTIKEL 8: GARANTIE/AANSPRAKELIJKHEID
Betuws Plantencentrum kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. De in de overeenkomst betrokken zaken voldoen aan in haar branche geldende kwaliteitsmaatstaven en overheidsnormen en worden met de grootste zorgvuldigheid gecontroleerd en voor verzending klaargemaakt. De zaken worden geleverd in de staat waarin zij verkeren, bij het tot stand komen van de overeenkomst. Betuws Plantencentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van haarzelf, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haar directie en/of haar leidinggevend personeel, dan wel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. De wederpartij vrijwaart Betuws Plantencentrum alsmede diens toeleveranciers c.q. staat in voor Betuws Plantencentrum alsmede diens toeleveranciers, ingeval van acties van derden uit hoofde van onrechtmatige daad c.q. productaansprakelijkheid. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Betuws Plantencentrum en diens toeleveranciers -uit welken hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de betrokken zaken in de overeenkomst. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Betuws Plantencentrum nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag. Zo door Betuws Plantencentrum geleverde – van derden betrokken – zaken van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Betuws Plantencentrum tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.

ARTIKEL 9: BETALING
Betaling dient binnen 10 dagen na de factuurdatum te geschieden op een door Betuws Plantencentrum aangegeven wijze. De wederpartij kan betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Betuws Plantencentrum. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: zal de wederpartij aan Betuws Plantencentrum een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; zal de wederpartij, na daartoe door Betuws Plantencentrum te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 10% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00; Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Betuws Plantencentrum bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. verzuim zijn indien Betuws Plantencentrum het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. De wederpartij doet afstand van zijn recht op verrekening.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Betuws Plantencentrum behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Betuws Plantencentrum heeft voldaan. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Ingeval Betuws Plantencentrum een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Betuws Plantencentrum vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. De wederpartij is verplicht Betuws Plantencentrum terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: FAILLISSEMENT
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Betuws Plantencentrum gesloten overeenkomst ontbonden, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop ten aanzien van de wederpartij een aanvraag tot diens faillissement wordt ingediend, de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, alsmede vanaf het moment dat er voor Betuws Plantencentrum een redelijk vermoeden bestaat dat de wederpartij op korte termijn surséance van betaling ofwel faillissement zal aanvragen en zulks door Betuws Plantencentrum aan de wederpartij is kenbaar gemaakt.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen Betuws Plantencentrum en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Betuws Plantencentrum gevestigd is ofwel de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij gevestigd is, zulks ter keuze van Betuws Plantencentrum.